Vybavenie školy

Učebne:
 • 11 kmeňových učební
 • 1 odborná učebňa fyziky
 • 1 chemické laboratórium
 • 1 biologická odborná učebňa
 • 2 učebne výpočtovej techniky s internetom
 • 1 učebňa administratívy a korešpondencie
 • 1 učebňa náboženskej výchovy
 • 5 odborných učební cudzích jazykov

Vybavenie školy:
 • moderne zariadené učebne a interiéry školy
 • odborné učebne fyziky,chémie,biológie,výpočtovej techniky,administratívy a korešpondencie,jazykové laboratóriá
 • stredisko školskej odbornej praxe
 • novopostavená telocvičňa a posilovňa
 • multimediálna školská knižnica,študovňa s pripojením na vysokorýchlostný internet
 • školská jedáleň
 • bufet a nápojové automaty
 • zbierky učebných pomôcok
 • vkusné toalety a ostatné administratívne priestory školy
 • služby sekretariátu školy:kopírovanie,faxovanie,viazanie,laminovanie,tlač
 • bezdrôtové pripojenie na internet v škole pre výuku vo všetkých triedach/učiteľ môže pracovať s notebookom v triede spolu s videoprojektorom/
 • pre študentov je k dispozícii školský rozhlas ,školská televízia a školský časopis.
 • pre zamestnancov a návštevy sú k dispozíci garáže a vonkajšie parkoviská

Čo ponúkame ako nadštandart:
 • Dôraz na kvalitu vyučovania všetkých predmetov-hlavne však cudzích jazykov,informatiky.
 • Program krátkodobých aj dlhodobých výmenných pobytov študentov v zahraničí za účelom získania jazykových a odborných zručností.
 • Program podpory zdravia
 • Možnosť veľkej škály voliteľných a nepovinných predmetov.
 • Bohatá mimoškolská činnosť.
 • Konzultačné hodiny v mimovyučovacom čase.
 • Prístup do školského rozhlasu a školskej televízie aj po vyučovaní.
 • Každoročné lyžiarske kurzy,zahraničné výmenné a poznávacie pobyty.
 • Špeciálny program pre študentov s poruchami učenia.
 • Bezbariérový prístup pre telesne postihnutých.
 • Dynamický a kvalitný učiteľský zbor.
 • Úspešnosť našich absolventov v prijímacom konaní na VŠ.
 • Školský e-časopis
 • Školský športový klub FBC KIVIS
 • Výchovný poradca a školský psychológ.
 • Cvičná firma
 • Škola realizuje projekty ESF
 • Medzištátna spolupráca so školami-internetové priateľstvá,výmenné pobyty.

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566