Denné štúdium


Súkromná obchodná akadémia

Študijný odbor 6323600- obchodná akadémia

Dĺžka štúdia: štyri roky

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a absolvent získava vyššie sekundárne vzdelanie.


Čo garantujeme

-výchovno-vzdelávací proces,ktorý sa zabezpečuje podľa príslušného školského vzdelávacieho programu,zabezpečuje kvalifikovaný prevažne mladý pedagogický zbor.

-vyučovanie sa realizuje v moderných učebniach.Okrem klasických učební sú k dispozícii aj odborné učebne.

-Mimoriadnu pozornosť venujeme jazykovej príprave.Našim cieľom je ,aby náš absolvent aktívne ovládal cudzí jazyk.

-Pre mimovyučovacie aktivity hlavne v dennom štúdiu je zriadená školská TV a školský tozhlas.Pre športové aktivity je zriadený športový klub.

-Súčasťou školy je novopostavená moderná telocvičňa,multimediálna knižnica,školská jedáleň a školský bufet.

Základnou podmienkou pre prijatie na denné ako aj externé štúdium je podpísanie zmluvy ,v ktorej sú obsiahnuté podrobnosti o zabezpečení štúdia.
 


Vyučovacie predmety ,ktoré sa prestriedajú počas 4-ročného štúdia:

Slovenský jazyk a literatúra | Anglický jazyk | Nemecký jazyk | Matematika | Geografia | Aplikovaná informatika | Informatika/Administratíva a korešpondencia | Hospodárske výpočty a štatistika | Právna náuka | Spoločenská komunikácia | Daňová sústava | Ekonomika | Účtovníctvo | Telesná  a športová výchova/Etická výchova alebo Náboženská výchova/Dejepis/Občianska  náuka/Ekológia/Fyzika/Chémia/Svet práce/Tovaroznalectvo/Ekonomické cvičenia/Cvičenia z Administratívy a korešpondencie/Prax

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566