UNESCO

Dynamickosť, kreativita, tvorivý prístup pedagógov v realizácii projektov. Rozšírená výuka cudzích jazykov – anglický, nemecký, francúzsky, ruský / dva sú povinné / umožňuje študentom prístup komunikácie vo všetkých kontinentoch.Schopnosť dorozumieť sa je prvý predpoklad úspešnej vzájomnej medzinárodnej spolupráce so školami krajín vo svete a tvorby medzinárodných projektov.
Moderné zariadené kmeňové učebne a interiéry školy, odborné učebne fyziky, biológie, výpočtovej techniky, chemické laboratórium, kvalitne vybavená telocvičňa s posilňovňou, rozsiahle zbierky učebných pomôcok, médiá – multimediálna knižnica, školský rozhlas, školská televízia / filmový klub / vytvárajú študentom vhodné podmienky k plnohodnotnej sebarealizácii pri vytváraní projektov, rôznych aktivít.
 
V rámci dlhoročnej výbornej spolupráce so slovenským výborom UNICEF sme realizovali množstvo projektov, napríklad Škola priateľská deťom, Deti v ohrození, Daruj hračku kamarátovi, Boj proti HIV, AIDS a drogám a ďaľšie dobročinné a vzdelávacie projekty ako Valentínska kvapka krvi, Kulty a sekty, Maľovaná škola, SHOLA LUDUS S LEGO DACTA : projekt European home,... Ekológia, životné prostredie je jedna z hlavných úloh plánu práce školy, o čom svedčia projekty Vox Luci, Strom života, Zelená škola, Svetový deň vody SHOLA LUDUS S LEGO DACTA : Škola budúcnosti – moja škola a S opičkou Čitou na planéte Zem a ďaľšie.
Škola má vypracovaný program na podporu zdravia. Podporujeme tiež mladé talenty a budúcich bádateľov, zapajame sa do súťaží SOČ, EUCYS a olympiád. V šk.roku 2006/07 sme vytvorili medzinárodnú spoluprácu so školou Athlon Academy of Music z Kapského mesta JAR. 1.stretnutie sa uskutočnilo v januári 2007 na pôde našej školy, druhé sa uskutoční vo februári 2008 v Kapskom meste.
 
Prihlasujeme sa za člena Pridružených škôl UNESCO / the UNESCO Associated Schools Project Network – ASP net /

Hlavné dôvody zapojenia sa do projektu:

  • stať sa súčasťou významnej medzinárodnej organizácie UNESCO s ušľachtilými cieľmi, ideálmi a hodnotami
  • prispieť šíreniu myšlienky mieru vo svete
  • naďalej sa venovať študijným témam UNESCO vo výchovno – vzdelávacom procese inováciou vyučovacích metód, foriem, prostriedkov práce, v školských a mimoškolských aktivitách
  • sprostredkovať študentom hodnoty a ideály, zavádzať ich do každodenného života študentov
  • získavať dokumenty a publikácie, ktoré vydáva UNESCO, zúčastňovať sa konferencií, seminárov, získané poznatky a informácie aplikovať do konkrétnych podmienok školy
  • zapájať sa do medzinárodných, ale i domácich projektov,súťaží UNESCO
  • vytvoriť medzinárodnú spoluprácu so školami, vzájomnú výmenu študentov z rôznych krajín, vytvárať spoločné projekty s cieľom spoznávania a ocenenia kultúr rôznych krajín svetadielov


ŠTUDIJNÉ TÉMY UNESCO
Svetové otázky a úloha systému OSN

V tejto oblasti sme venovali pozornosť otázkam, ktoré úzko súvisia s prioritami UNESCO a OSN, ako sú mier, boj proti HIV a AIDS, potlačenie chudoby, hladu vo svete, boj proti rasizmu a diskriminácii, zneužívanie detskej práce, ale i zhubným vplyvom kultov, siekt a celosvetovému problému – drogám.
Medzinárodné roky, dni a dekády sme si pripomínali prostredníctvom infopanelov a školských médií – školského rozhlasu, televízie, knižnice, školského časopisu Kremeňák. V časopise sme vytvorili osobitne rubriku MAYDAY, ktorá sa zaoberá a bude zaoberať problémami súčasnej doby /drogy, AIDS a HIV, neonacizmus, rasizmus, kulty a sekty atď. / www.ipgymnazium.sk / časopis - apríl 2007 /

 
Projekt Škola priateľská deťom

V rámci dlhoročnej výbornej spolupráce nás slovenský výbor UNICEF oslovil s ponukou spolupráce v projekte Škola priateľská deťom. Študenti mali možnosť diskutovať o dopadoch a príčinách chudoby, získali množstvo informácií o danom probléme. Súčasťou daného projektu bolo zapojenie sa do aktivít UNICEF Slovensko, konkrétne do predaja Vianočných pohľadníc UNICEF, z ktorého sú financované rôzne humanitárne projekty Detského fondu OSN.
Deti v ohrození– videozáznamom v anglickom jazyku sa študenti oboznámili s ťažkými podmienkami v Somálsku a s vykorisťovaním detskej práce. Daruj hračku kamarátovi –k Valentínovi darovali študenti hračky chudobným deťom bez domova do krízového centra Brána do života v Petržalke v Bratislave.
Boj proti HIV, AIDS a drogám - zozbieranú finančnú čiastku sme odoslali do Timoru na očkovacie látky proti HIV, základné informácie o AIDS študenti spracovali v článku AIDS – mor ľudstva, ktorý vyjde v ďalšom čísle v časopise Kremeňák, zaujímavá a pútavá na danú problematiku bola beseda so sexuológom, 21. mája sme si pripomenuli Deň pamiatky obetí choroby AIDS, ktorá sa uskutočňuje formou pochodu Svetlo pre AIDS, rozhovor s vyliečenou narkomankou vytvoril dostatočný priestor k zamysleniu sa študentov ohľadne používania drog.
 

Medzinárodné roky, dni a dekády:

Svetový deň zdravia – propagovali sme letáky Prvá pomoc ľuďom trpiacim na epilepsiu do všetkých častí mesta Bratislavy
Medzinárodný deň detskej knihy
- z príležitosti výročia narodenia spisovateľa H.CH.Andersena sa uskutočnil slávnostný akt prijatia prváčikov ZŠ za členov knižnice s odovzdávaním čitateľských preukazov
- spisovateľka detskej poézie p.Hevésiová poskytla študentom interview
do školského časopisu
Medzinárodný deň mieru / 1.1. / - sa stal námetom výtvarných, literárnych diel mnohých študentov, spojených s výstavou umeleckých prác.

 
Deň Európy

SHOLA LUDUS S LEGO DACTA : projekt European home / sekunda / Vstúpili sme do obdobia s novými podmienkami, zmenami a formami vo výchovno – vzdelávacom procese vplyvom nášho vstupu do Európskej únie. Zvolená téma European home umožnila študentom zaujímavou a hravou formou získať a overiť si nielen vedomosti z geometrie, ale venovať sa i svetovým problémom súčasnej doby.
Motivačným prostriedkom bolo vytvorenie jedného spoločného domu pre všetky národy a národnosti žijúcich v Európe s cieľom mierumilovného spolunažívania bez rasovej nenávisti a diskriminácie. Študenti v plnej miere vyžili nástroje informačných a komunikačných technológii. 
 

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566